Pervazivni Razvojni Poremećaj

Pervazivni razvojni poremaćaji su kompleksni neurorazvojni poremećaji. To su poremećaji koji utiču na neka specifična područja razvoja koja su ugrožena:

 • Socijalna i relaciona integracija
 • Verbalne i gestualne jezičke veštine
 • Veštine psihomotorike i sposobnosti

Imaju karakteristične oblike patološkog funkcionisanja koje karakteriše usporenje u oblastima socijalnog i kognitivnog razvoja, naročito u oblasti govorno-jezičkog razvoja. Prvi znaci se primete tokom prvih godina života, uz tendenciju promene simptoma sa uzrastom deteta. Da bi se postavila dijagnoza potrebna je detaljna anamneza, opservacija ponašanja, neurološki pregled, opšti medicinski pregled, procena govora, procena intelektualnih sposobnosti…

U pervazivne razvojne poremećaje prema ICD-10 klasifikaciji svrstavaju se: 

 • Dečiji autizam. 

Asocijalnost i izbegavanje: Deca sa autizmom ne traže kontakt sa drugim ljudima, vršnjacima ili odraslima. Često su hladni, aseptični, neempatični, povučeni, nesposobni da izraze emocije i/ili naklonost. Ovde su prisutne jezičke disfunkcije verbalnog i neverbalnog jezika: spor i tanak govor, sa malim vokabularom, poteškoće u razumevanju i izražavanju neverbalnim jezikom.

Bizarna i standardizovana ponavljajuća ponašanja: ponavljaju gestove i izraze koji su ponekad van konteksta i često doživljavaju naizmenične faze ravnog smirenja i hiperaktivnosti. Deca sa autizmom mrze promene. Autizam pretežno pogađa dečake, sa velikim odnosom 5/1.

 • Atipični autizam. 
 • Rett-ov sindrom. 

Rettov poremećaj je vrlo retka neurodegenerativna bolest, genetskog porekla i teške prognoze. Simptomi su vidljivi od rođenja i to su: smanjen obim glave, oštećene interpersonalne veštine i asocijalnost. To je poremećaj koji više pogađa ženski pol.

 • Drugi dezintegrativni poremećaj detinjstva. 
 • Hiperkinetički poremećaj udružen sa mentalnom retardacijom i stereotipnim pokretima.
 • Aspergerov sindrom. 

Karakterišu ga kliničke karakteristike slične autizmu. Javlja se uglavnom u predškolskom uzrastu i, kao i kod autizma, pogađa uglavnom mušku decu. Često se javlja povezano sa drugim patologijama kao što su: Tourette-ov sindrom (TIC poremećaj), veliki depresivni poremećaj i bipolarnost, šizotipski poremećaj ličnosti (grupa A), opsesivno kompulzivni poremećaj.

 • Drugi pervazivni razvojni poremećaj. 
 • Pervazivni razvojni poremećaj, nespecifikovan.

Pri tretmanima se zalažemo da individualnim pristupom, uz maksimalnu stimulaciju govornog i motoričkog razvoja deteta i uz potpunu saradnju sa roditeljima što pre dođemo do željenog cilja.