Defektološka Procena

Često se postavlja pitanje šta je defektolog i čime se on tačno bavi.

Defektolog se bavi funkcijama ličnosti u socijalnom polju ograničene vremenom i prostorom. Defektolog koji se bavi defektološkom dijagnostikom pred sobom ima jedno veliko područje aktivnosti i funkcija deteta, koje treba da usmeri ka socijalnom polju. To znači da defektolog procenjuje dete, ne u odnosu na strukture, nego u odnosu na to kako teškoće utiču na njegove aktivnosti ka socijalnom polju, i koji je rehabilitacioni postupak potreban, oslanjajući se na utvrđeno stanje. 

Defektolog na osnovu dobre procene, na stručan i najbolji način pomaže deci kojoj je oštećen ili usporen motorni i/ili mentalni razvoj, pomaže pri razvoju govora kod dece i pri problemima usled oštećenja čula kod dece (čulo vida i sluha).

U našem centru imamo stručne defektologe koji se bave upravo ovom problematikom, kao što je procena i sama rehabilitacija.

Defektološka procena radi se pre početka samih tretmana, a ima za cilj da utvrdi u kojoj meri je dete savladalo razvojne skale za motoriku, govor, kognitivne funkcije i socio-emocionalni razvoj, a sve to u skladu sa uzrastom. Prva procena se vrši u prisustvu roditelja koji daju detaljnu anamnezu, uz opservaciju deteta u slobodnom kretanju po prostoru i u toku igre, kao i uz procenu uz pomoć određenih defektoloških testova. Nakon toga određujemo koji princip rada odgovara detetu i utvrđujemo plan rada za naredni period. Procena traje 60-90 minuta. U “Fido centru” je praksa da procenu vršimo svaka tri meseca, kako bismo utvrdili koliki je napredak dete ostvarilo i na čemu treba dodatno raditi kako bi se postigli maksimalni rezultati u skladu sa kapacitetom svakog deteta. Dobra defektološka procena je preduslov za efikasne defektološke tretmane.

Kada bi se trebalo obratiti defektologu?

  • Kada kod deteta nastanu prvi znaci kašnjenja u motoričkom i mentalnom razvoju
  • Kada se ustanovi autizam
  • Kada dete ima problema sa govorom
  • Kada dete ima oštećenje vida ili sluha
  • Kada je prisutna otežana komunikacija sa detetom
  • Kada dete ima problema sa pažnjom i koncentracijom
  • Kada dete ima Daunov ili neki drugi sindrom ili boluje od cerebralne paralize