Reedukacija Psihomotorike

Reedukacija psihomotorike je terapijski metod koji drugačije zovemo tretman pokretom. Naziv reedukacija psihomotorike upućuje na prevežbavanje i ponovno učenje iskustava o sebi i svetu koje je dete nejasno usvojilo usled disharmoničnog razvoja psihomotornog sprega, dok drugi naziv tretman pokretom upućuje na korišćenje pokreta kao osnovnog sredstva učenja i ostvarivanja komunikacije između deteta i terapeuta. Dakle, glavni cilj reedukacije psihomotorike nije da se ojačaju mišići ili da se pokret estetizuje, već da se pokretom utiče na razvoj neuropsiholoških struktura i funkcija. Na ovaj način podstiče se razvoj bazičnih sposobnosti koje su preduslov za više nivoe učenja i saznavanja. Pored toga, reedukacija ima anksiolitičko dejstvo i psihoterapijski efekat upravo zbog boljeg upoznavanja sebe, te pozitivno utiče na dečije samopouzdanje i emotivnu regulaciju. Tretman pokretom namenjen je deci usporenog ili disharmoničnog razvoja, deci sa smetnjama u intelektualnom funkcionisanju, deci sa govorno-jezičkim smetnjama, poremećajem ponašanja, deci sa smetnjama učenja (diskalkulija, disgrafija, disleksija, dispraksija) i deci sa pervazivnim razvojnim teškoćama. Sa tretmanom se može početi već od treće godine života deteta, a individualno ga sprovodi sertifikovani reedukator psihomotorike. Čas traje 45 minuta i sprovodi se u prostoriji opremljenoj specijalno za tretman pokretom. U tom prostoru glavni rekviziti za rad su nam ogledalo (važno je da dete može vizuelno da isprati svaki pokret), pilates lopta, obične lopte, obručevi i sl. Najveći deo časa provodi se u pokretu.

U opšte vežbe reedukacije psihomotorike ubrajamo:

 • vežbe za doživljaj telesne celovitosti
 • vežbe za orijentaciju u prostoru
 • vežbe za otkrivanje, stabilizovanje i usmeravanje lateralizovanosti
 • vežbe za osamostaljivanje pokreta i ujednačavanje tonusa
 • vežbe za ovladavanje ritmom
 • vežbe za procenu trajanja i orijentaciju u vremenu
 • vežbe za koordinaciju pokreta
 • vežbe za kontrolu impulsivnosti
 • vežbe za uočavanje prisustva drugog.

Specifične vežbe reedukacije psihomotorike su:

 • specifične vežbe za disgrafiju
 • specifične vežbe za disleksiju
 • specifične vežbe za diskalkuliju i disgnoziju
 • specifične vežbe za dispraksiju.